Назад до Началната страница

Общи условия за ползване

1. Предмет

Настоящите условия за ползване („Условия“) уреждат отношенията между КАРТИ ГРУП ООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207050449, регистрация по ДДС: № BG207050449 и седалище на адрес гр. София, ул. Братя Миладинови 48  (наричан по-долу "Доставчик"), от една страна, и всяко лице (наричан по-долу „Потребител“), което извършва покупка чрез сайта carty.bg (наричан по-долу „Уебсайт“), и наричани общо "Страните“. Потребителят декларира, че има правоспособност да сключи договор, позволявайки му да направи поръчка на настоящия Уебсайт. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези Условия. Условията могат да се променят и в тази връзка приложимите Условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на Уебсайта.

Доставчикът организира доставянето на стоките, поръчани от Потребителите, и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

За да се завърши изискваната от Потребителя поръчка, Страните сключват договор за покупко-продажба на заявените стоки или услуги. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

По силата на сключения договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на определените от Потребителя стоки, а Потребителя се задължава да заплати на Доставчика предварително обявеното възнаграждение за стоките и доставката съгласно условията, определени в Уебсайта и настоящите Условия.

2. Характеристики на Уебсайта

Този Уебсайт e платформа за електронна търговия, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително:

 • Да се регистрират и създадат профил в платформата на Уебсайта;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани чрез Уебсайта;
 • Да получават информация за нови стоки, услуги или други промоции, предлагани от чрез Уебсайта;
 • Да бъдат уведомявани за правата си произтичащи от приложимите закони и да упражняват тези права. 

3. Данни за регистрация и поръчка

Регистрацията(създаване на профил) в Уебсайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на Уебсайта. Потребителят може да разглежда Уебсайта и предлаганите стоки свободно без регистрация. Регистрацията не е задължително условие, за да бъде направена поръчка и да бъде сключен договор за покупко-продажба на стоките в Уебсайта.

За да се регистрира Потребителят трябва да попълни регистрационен формуляр като предостави име и фамилия, електронна поща и да създаде парола.

За да завърши регистрацията си Потребителят следва да се съгласи с Политиката за поверителност. Потребителят ще получи и възможността да даде своето съгласие за получаване на информация относно отстъпки и промоции чрез електронната поща - съгласието не е задължително за завършване на регистрацията.

Преди завършване на поръчка като регистриран потребител, Потребителят следва да предостави допълнително телефон и адрес за доставка, в случай, че желае поръчаните стоки да бъдат доставени до посочен от Потребителя адрес.

При предоставянето на данни за регистрация и поръчка, Потребителят се съгласява:

 • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма;
 • да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има правото да блокира и/или изтрие акаунта на Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на неговия акаунт. Потребителят следва да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на своя акаунт или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай, че Потребителят забрави (загуби)своята парола може да изиска от Доставчика предоставяне на нова парола, а Доставчикът автоматично ще изпрати съобщение до електронната поща на Потребителя съдържащо нова парола за достъп до акаунта. Препоръчително е веднага след достъпване на акаунта с автоматично генерираната парола Потребителят да смени тази парола с друга сигурна парола чрез потребителския панел.

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

4. Поръчка на стоки

Извършването на поръчката (сключването на договор за покупко-продажба) се извършва чрез следните стъпки:

 • Потребителят попълва своята кошница с избрани от него стоки;
 • Потребителят въвежда данни за доставка;
 • Потребителят избира начина на доставка;
 • Потребителят избира методът на плащане;
 • Потребителят въвежда данни за фактура (по желание);
 • Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия за ползване и с Политиката за поверителност
 • Потребителят изпраща своята поръчка като натисне бутона „Завърши поръчката“;

След завършване на поръчката Потребителят ще получи от Доставчика имейл потвърждаващ поръчката и съдържащ данни за поръчката.

Имейлът за потвърждаване на направените поръчки има значението на приемане от страна на Доставчика на подадената поръчка и по този начин формира договор за покупко-продажба между Страните.

Веднага след като поръчката е готова за изпращане, Доставчикът ще изпрати имейл, потвърждаващ изпращането на поръчката до Потребителя.

5. Цени и начин на плащане

Цените, показвани на Уебсайта, са посочени в български лева и са с включен ДДС, като са приложими за доставка на територията на България. Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да променя цените на стоките по всяко време, с изключение на стоките вече поръчани от Потребителя. ДДС се прилага по законоустановената ставка в сила към момента на подаване на поръчката. Цените на стоките, показвани на Уебсайта, не включват куриерските разходи.

Потребителят може да заплати цената за отделните стоки наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка по един от следните начини:

 • С наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер;

С приемането на настоящите Условия потребителят се задължава да заплати на Доставчика авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка стока, поръчана от Уебсайта, с изключение на случаите на плащане с „наложен платеж“.

В случай на плащане чрез „наложен платеж“ при доставката Потребителят получава от куриера фактура/фискален касов бон, в която е посочена дължимата цена за стоките и цената за обработване и доставка на поръчката. Потребителят предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в документа за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Потребителя. С подписването на документа за приемо-предаване Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, посочена във фактурата/фискалния касов бон.

6. Доставка

Потребителят може да избере дали стоките да бъдат доставени до посочен от него адрес, до офис на куриер, или наш магазин. Продуктите се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси на територията на България. В случай че доставката се извършва до страна извън ЕС и ЕИП всички митнически такси и данъци (в т.ч. и мита) са за сметка на Потребителя, като срокът за доставка зависи от крайната дестинация и спедиторското дружество, което извършва доставката. Стоките могат да бъдат доставени и до т.нар. "колективен" адрес (адрес, който е например в бизнес сграда, училище, детска градина и др.). В този случай Потребителят потвърждава, че доставката на поръчката е извършена при действителното предаване на колективния адрес, посочен в неговата поръчка, въпреки че стоките може да бъдат получен от трето лице. Прехвърлянето на рискове за Потребителя се осъществява при предаването, така че е важно Потребителят да вземе всички мерки, за да гарантира получаването на поръчката му на такъв адрес.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Доставката се извършва чрез куриерска фирма и разходите по нея се поемат от Потребителя, освен ако друго не е предвидено в тези Условия.

Потребител, който отсъства по време на доставката, ще бъде потърсен отново съгласно правилата на съответния куриер и, ако в срок от 10 работни дни доставката не бъде осъществена, продуктът ще бъде върнат обратно на Доставчика. След това Доставчикът ще направи опит да се свърже с Потребителя и при отсъствие на негов отговор в рамките на 7 работни дни се приема, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от поръчката.

Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Потребителят не уведоми Доставчика стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията.

В случай на грешка, независимо по чия вина, в резултат на която Потребителят е получил различна от поръчаната от него стока, или на различна цена от посочената при завършването на поръчката, същият следва незабавно да върне стоката за сметка на Доставчика.

7. Право на връщане на стоката

Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни считано от датата на приемане на стоката от Доставчика, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина. Потребителят следва да уведоми Доставчика за желанието си да се откаже от договора или да замени дадена стока ясно и недвусмислено чрез попълване на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, опаковката трябва да е в продаваемо състояние, и да е изпратен заедно с оригинал от разписката за пощенски паричен превод предоставен на потребителя от Еконт, ако е платил с наложен платеж по един от следните начини

- по пощата на адрес, или с избран от вас куриер на адрес - София, ул. Пъстроцветна 5

Доставчикът следва да възстанови всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката е приета от Доставчика. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.

Вместо възстановяване на заплатената сума, Потребителят има право да изиска подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка.

Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

Правото на отказ не се прилага за следните договори:

 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (самобръсначки, преса за коса, маша за коса, ел. самобръсначки, гримове, козметика и т.н.);
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика;
 • при които Потребителят изрично е поискал от Доставчика да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Доставчикът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 • сключени по време на публичен търг;
 • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 • за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато:
  • потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;
  • потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
  • търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8 от ЗЗП;
 • за предоставяне на услуги, които задължават потребителя да плати, когато потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му за извършване на дейности за ремонт, след като услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя.

Доставчикът и Потребителят сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя, независимо че са избрани с една електронна поръчка и Доставчикът организира заедно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

8. Законова и търговска гаранция

 • Законова гаранция

Доставчикът напомня на Потребителя за наличието на законова гаранция уредена в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). Законовата гаранция представлява задължение на Доставчика до две години от доставянето на стоката да гарантира, че е продал вещ, която е съответствала на описаната в договора за продажба. Двугодишният период започва да тече от деня, в който Потребителят е получил доставката.

В контекста на законовата гаранция, когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, Потребителят има право:

 • да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
 • да получи пропорционално намаляване на цената;
 • да развали договора.

При предявяване на рекламация потребителят има право да претендира превеждане на стоката в съответствие с договора като може да избере това да стане чрез ремонт или замяна на стоката. Доставчикът може да откаже да преведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни за Доставчика, или ако биха довело до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
 2. значимостта на несъответствието, и
 3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

Потребителят има право да поиска пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба, когато:

 1. Доставчикът не е извършил ремонт или замяна на стоката или е отказал да приведе стоката в съответствие с договора.
 2. се появи несъответствие въпреки предприетите от Доставчика действия за привеждане на стоката в съответствие;
 3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
 4. Доставчикът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че той няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от Доставчика.
Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато Доставчикът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.
Когато потребителят е избрал намаляване на цената, то тя се намаля пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до Доставчика, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба. Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват. Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на Доставчика без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил Доставчика за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. Доставчикът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на Доставчика. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Законовата гаранция за съответствие се прилага независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена.

 • Търговска гаранция

Някои стоки, продавани чрез Уебсайта, могат да се ползват и от търговска гаранция, чиято продължителност е посочена на продуктовата страница на съответната стока. Ако стоката се ползва от търговска гаранция, Потребителят ще получи гаранционна карта най-късно в момента на получаване на поръчката си, в който ще бъде посочено съдържанието на търговската гаранция, изпълнението й, продължителност и териториален обхват, както и името и адреса на поръчителя. За всички стоки важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

Гаранцията отпада в случай на:

- повреди, причина за които е неправилно съхранение или експлоатация.

- опит за ремонт от страна на Потребителя и/или друго лице.

- при използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

- в следствие на форсмажорни обстоятелства.

 

9. Поведение на Потребителите

Потребителите на Уебсайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения и коментари, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които правят публично достояние или предават конфиденциално чрез използването на Уебсайта, са отговорност единствено на Потребителя, който генерира това Съдържание.

Използвайки Уебсайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Доставчикът няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Уебсайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Уебсайта, за да:

 • формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трети лица или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
 • създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Уебсайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Уебсайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
 • се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Доставчика, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно самоличността си;
 • фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Уебсайта;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на която и да е страна;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, непоискани търговски съобщения (spam), "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Уебсайта;
 • да пречи на предоставянето на услугите на Уебсайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не спазва изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Уебсайта;
 • да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;
 • да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
 • да събира и използва неправомерно персонална информация за други Потребители.

Доставчика си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Уебсайта на Потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания.

Доставчика си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания.

strong>10. Авторски права и ограничения свързани с тях

Доставчикът дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени чрез Уебсайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Уебсайта. Не се разрешава материалите на Уебсайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в Уебсайта материали в други уебсайтове е забранена.

Материалите на този Уебсайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право.

Доставчикът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Уебсайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между Доставчика и лицето, публикуващо информацията.

11. Препратки от и Уебсайта

Собствениците на уебсайтове и страници извън Уебсайта имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на Уебсайта при следните условия:

 • препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;
 • не трябва да отваря страницата от Уебсайтав рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на Уебсайта;
 • не трябва да посочва явно или неявно, че Уебсайта препоръчва него и/или продуктите и услугите му;
 • не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на Уебсайта.

Със създаването на препратка към Уебсайта собственика на уебсайта декларира, че приема настоящите Условия, дори и да не ползва услугите на Уебсайта.

Собствениците на уебсайтове и страници извън Уебсайта нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.

Предоставените препратки на Уебсайта към други уебсайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Уебсайта и след използването на препратката настоящите Условия губят сила.Доставчикът не контролира тези уебсайтове, към които е поставил препатка, и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин Доставчикът по никакъв начин не налага и не препоръчва тези уебсайтове, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв уебсайт е изцяло отговорност на Потребителя.

12. Информация за надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Тел.: 02/91-53-515; 02/91-53-519
Факс: 02/91-53-525
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Уeбcaйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa
Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18
Телефон: 02 / 935 61 13
Факс: 02 / 980 73 15
Гореща линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.cpc.bg

13. Приложимо право и спорове

Настоящите Условия за продажба са предмет на българското законодателство.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът с компетентната юрисдикция, определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП (ЗПЦСЦУПС), процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

14.  Други

Доставчикът не гарантира точността, изчерпателността, верността или характера на изпращано и разпространявано чрез Уебсайта съдържание. Доставчикът не гарантира също така, че материалите или услугите в този Уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Доставчикът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки, без предварително известие.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Уебсайтът е свързан с тази мрежа, Доставчикът не може да гарантира, че потокът информация от и към Уебсайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

Ползването на Уебсайта от лица под 18 години е забранено.

15.  Изменение и цялост на Условията

Тези Условия се състоят от всички клаузи, които ги съставят. Невъзможността от позоваване на някое от тези клаузи, не може да представлява отказ от тези Условия. В случай на невалидност на една от клаузите, това не води до невалидност на останалите клаузи.

Настоящите Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Условия.

При използване услугите на Уебсайта, Потребителят се задължава да спазва настоящите Условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия.

16.  Данни за кореспонденция с Доставчика

КАРТИ ГРУП ООД
Адрес: гр. София, ул. Братя Миладинови 48
Ел. поща: info@carty.bg
Телефон: 02 4372706
...

Последна актуализация на Условията: 29.05.2022г.

loading...